Privacyprotocol

Privacy Protocol Balans Letselschade Advocaten

Algemeen

Balans Letselschade Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens bij Balans Letselschade Advocaten worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Balans Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor het digitaal bijhouden van uw rechtstreekse schade en onze kosten, het voeren van een deugdelijke boekhoudkundige administratie, schakelt ons kantoor derde partijen in, die ons voorzien van de noodzakelijke specifieke software. Alle digitale data van ons kantoor bevindt zich inmiddels in de zogenaamde Cloud, hetgeen wil zeggen dat we specifieke software gebruiken van een bedrijf om al onze dossiers, waaronder ook dat van u, te plaatsen in een externe zeer goed beveiligde omgeving die zich in Nederland bevindt. U als betrokkene maakt door ons in te (blijven) schakelen zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Balans Letselschade Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • Het innen van declaraties;
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • Het voeren van een deugdelijke boekhoudkundige administratie;
  • Marketing- en communicatie activiteiten;
  • Werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Balans Letselschade Advocaten verwerkt de (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, de gegevens die in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen en verzekeraars, of via openbare bronnen (o.a. sociale media) bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Balans Letselschade Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, zijnde:
–    een wettelijke verplichting;
–    de uitvoering van een overeenkomst;
–    verkregen toestemming van betrokkene(n);
–    of een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Balans Letselschade Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of diens ondersteuners, het verkrijgen van medische adviezen en het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Balans Letselschade Advocaten, zoals de IT-leverancier.  maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Balans Letselschade Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Door Balans Letselschade Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een IT-leverancier, boekhouder, accountant, notaris, deurwaarder, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een medisch advies, second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Balans Letselschade Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Balans Letselschade Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Balans Letselschade Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, dan wel noodzakelijk is voor zich te kunnen verweren indien aansprakelijk gesteld bij beroepsfouten.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Balans Letselschade Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Balans Letselschade Advocaten
Postbus 26, 7030 AA Wehl. Telefoonnummer: 085 2733350. Mailadres: secretariaat@blns.eu

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Balans Letselschade Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Balans Letselschade Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van en naar de eigen website en die van derden voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel geanonimiseerd en worden niet door Balans Letselschade Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Balans Letselschade Advocaten en die van derden te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Balans Letselschade Advocaten en die van derden op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Balans Letselschade Advocaten en die van derden maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website van Balans Letselschade Advocaten en die van derden geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Balans Letselschade Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan Balans Letselschade Advocaten een blog of forum aanbieden die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt.

Aanpassing privacy statement

Balans Letselschade Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Balans Letselschade Advocaten, door een mail te sturen aan secretariaat@blns.eu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Als dat niet lukt dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.